اثرات قلبی و عروقی

 با زعفران اکسیژن بیشتری به اعضای بدن خودتان برسانید

تحقیقات نشان داده زعفران باعث کاهش کلسترول در اثر دفع چربی و کلسترول و مهار بهم چسبیدن پلاکتها، پیشگیری از آترو سکلروز

این ماده می تواند انتشار اکسیژن در بافتهای مختلف را افزایش دهد و بر اساس آزمایشات زعفران بطور بالقوه ممکن است به عنوان یک داروی ضد آریتمی در در مان تاکی آریتمی های فوق بطنی موثر باشد.

اثرات قلبی زعفران

اثرات قلبی

اثرات قلبی زعفران
_

منابع

  • عصاره گیری، فورمولاسیون و اثر بخشی گیاه زعفران (crocus sativa L.)فصلنامه گیاهان دارویی سال هفتم دوره چهارم شماره مسلسل 28 پاییز 87
  • بعنوان یک داروی ضد افسردگی ئر مقایسه با ایمنی پرامینشاهین آخوندزاده فصلنامه گیاهان دارویی شماره هشتم پاییز1382