اثر بر دستگاه تنفسی

 زعفران کاهش دهنده رشد پنومونی

مصرف یک فورمولاسیون محتوای زعفران (مخلوط 1 گرم زعفران و 300گرم عسل) در درمان پنومونی با دوز 1 تا 3 میلی لیتر روزانه دومرتبه همراه با درمان استاندارد برای مدت 3 ماه در گروهی از کودکان 2 تا 12 سال با گروهی دیگر مبتلا به پنومونی تحت درمان استاندارد مقایسه شد و نشان داد که استفاده از زعفران باعث درمان سریعتر شده و عود بیماری بمدت 4 ماه مشاهده نشد.

اثرات تنفسی

اثرات تنفسی

اثرات تنفسی
_

منابع

  • عصاره گیری، فورمولاسیون و اثر بخشی گیاه زعفران (crocus sativa L.)فصلنامه گیاهان دارویی سال هفتم دوره چهارم شماره مسلسل 28 پاییز 87
  • بعنوان یک داروی ضد افسردگی ئر مقایسه با ایمنی پرامینشاهین آخوندزاده فصلنامه گیاهان دارویی شماره هشتم پاییز1382