تقویت کننده حافظه

 با زعفران احتمال ابتلا به آلزایمر را کاهش دهید

 بر اساس تحقیقات مسمومیت حاد با اتانول باعث تضعیف حافظه و سایر اعمال شناختی می گردد با عملکرد آنزیم آلوئید هیدروژناز به دنبال مصرف اتانل استالدیید در بافتها تجمع نمی یابد .اما برخی افراد فاقد این آنزیم هستند و از اینرو تجمع این ماده اتفاق می افتد و موجب ایجاد اثرات انزجاری Aversive می شود و تضعیف حافظه ناشی از اتانل نه فقط توسط اتانل بلکه بوسیله استالدیید نیز ممکن است ایجاد شود

در آزمایشات انجام شده زعفران ضعف یادگیری ناشی از اتانل را دو موش کوچک آزمایشگاهی بهبود داده است.

این اثر عصاره زعفران را ناشی از کروسین  می دانند. زعفران اثرات تضعیفی اتانول بر فرایند آن یادگیری و حافظه را مهار می کند و اثر آرامشبخش دارد. ضمنا زعفران می تواند تاحدودی اثرات مهاری مورفین را بر روند یادگیری فضایی موش صحرایی بهبود بخشد

نتایج مطالعات اثر تقویت کننده حافظه کروسین را تائید می کند و نشان می دهند کروسین بر مکانیسم های شناسایی و حافظه فضایی تاثیر دارد.

زعفران و مواد موثره آن ممکن است برای درمان بیماریهایی مثل آلزایمر که همراه با تضعیف حافظه هستند مفید باشند.

تقویت حافظه

تقویت حافظه

تقویت حافظه
_

منابع

  • عصاره گیری، فرمولاسیون و اثر بخشی گیاه زعفران (crocus sativus L.)فصلنامه گیاهان دارویی سال هفتم دوره چهارم شماره مسلسل 28 پاییز 87
  • به عنوان یک داروی ضد افسردگی در مقایسه با ایمی پرامینشاهین آخوندزاده فصلنامه گیاهان دارویی شماره هشتم پاییز 1382
  • This is list item