ضدافسردگی

آغاز یک روز شاد با یک فنجان نوشیدنی زعفران

در طب سنتی و از زمانهای دور زعفران به عنوان ماده نشاط آور و شادی بخش مصرف می شده است.

نوشیدن عصاره زعفران در آغاز روز می تواند موجب شروع روزی پر نشاط و پر انرژی باشد

مصرف روزانه 100mg زعفران می تواند موجب اثرات شگفت انگیز زعفران شود.

نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در مورد اثر زعفران بر افسردگی تائید کننده مصرف زعفران و چای آن را که در طب سنتی به عنوان بالابرنده خلق، نشاط آور و ضدافسردگی است .بنظر می رسد کروسین و سافرانال مسئول اثر ضد افسردگی زعفران باشند.

ضد افسردگی
_

منابع

  • عصاره گیری، فورمولاسیون و اثر بخشی گیاه زعفران (crocus sativa L.)فصلنامه گیاهان دارویی سال هفتم دوره چهارم شماره مسلسل 28 پاییز 87
  • بعنوان یک داروی ضد افسردگی ئر مقایسه با ایمنی پرامینشاهین آخوندزاده فصلنامه گیاهان دارویی شماره هشتم پاییز1382