ضد تومور

 زعفران احتمال ابتلا به  سرطان را کاهش می دهد

زعفران در مدلهای سلولی مختلف و بر روی طیف وسیعی از تومورها از جمله لوکمی، کارسینوم تخمدان و پستان، آدنوکارسینوم روده بزرگ،  سلول سنگفرشی اثر ضدسرطان داشته است.

زعفران فقط بر سلولهای سرطانی موثر بوده وسلولهای سالم را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

تجویز عصاره زعفران از راه خوراکی و موضعی در موجود زنده  میزان پیدایش سرطان مصنوعی را کاهش داده، سرعت رشد تومور را مهار کرده و عمر حیوانات آزمایشگاهی را طولانی تر نموده.

آنتی ژنوتوکسیک
_

منابع

  • عصاره گیری، فورمولاسیون و اثر بخشی گیاه زعفران (crocus sativa L.)فصلنامه گیاهان دارویی سال هفتم دوره چهارم شماره مسلسل 28 پاییز 87
  • بعنوان یک داروی ضد افسردگی ئر مقایسه با ایمنی پرامینشاهین آخوندزاده فصلنامه گیاهان دارویی شماره هشتم پاییز1382